Šťastné a zdravé dieťa

Infokútik


Infokútik je miesto na oznamy, ktoré sa týkajú aktuálneho diania v materskej škole. Tu Vás budeme informovať čo, kedy, kde sa uskutočnilo­. :)

NOVÝ OZNAM - Skrátená prevádzka

29. júna 2018 bude skrátená prevádzka v materskej škole do 11.30. Ďakujeme za pochopenie.

NOVÝ OZNAM - Spieva celá škola

28. júna o 13.00 privítame uja Ľuba, ktorý pre deti pripravil veselý program pod názvom Spieva celá škola. Tešíme sa.

Rozlúčka s predškolákmi

S predškolákmi sa rozlúčime už tento piatok veselou a chutnou oslavou. Veríme, že posledné dni v škôlke budú jedny z najkrajších, ktoré prežili v našej škôlke.

Deň matiek

Vystúpenie pri príležitosti oslavy všetkých mám sa uskutoční v piatok, 11.5.2018, o 15:00 v spoločenskej miestnosti školy. Tešíme sa na Vás.

Zápis detí do 1. ročníka (šk. rok 2018/2019)

Rodič môže prísť zapísať dieťa do prvého ročníka v pracovných dňoch od 1. apríla do 30. apríla 2018 v čase od 9:00 do 15:00 hod. na sekretariáte školy. Je potrebné doniesť kópiu rodného listu dieťaťa, kópiu zdravotného preukazu dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Zápis detí do materskej školy na šk. roku 2018/2019

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zalužiciach oznamuje, že od 30.04.2018 do 04.05.2018 bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019. Zápis je možné urobiť osobne v čase od 8.00 hod. do 14.30. hod.

Kto nemôže urobiť zápis v tomto období, môže tak urobiť v období od 30.04. 2018 až do 31.05. 2018

Podmienky prijatia podľa pokynov zriaďovateľa a platnej legislatívy:
1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
2. Výnimočne možno prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku.
3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
4. Materská škola neposkytuje diétne stravovanie.
5. Na zápis je potrebná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenie od detského lekára ( žiadosť dostanete priamo v materskej škole).
6. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Výchovno–vzdelávací proces prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu – Zdravé a šťastné dieťa.
Materská škola sa zameriava na:
- zdravý a hravý životný štýl,
- environmentálnu výchovu,
- fyzické a duševné zdravie dieťaťa,
- informačné technológie,
- rozvoj tvorivosti,
- cudzí jazyk.

Do výchovno-vzdelávacieho procesu sú integrované projekty so zameraním na zdravie a environmentálnu výchovu. Podľa záujmu realizujeme aj krúžkovú činnosť a iné zaujímavé spoločné aktivity školy a rodičov.

Poznámka: Žiadosť o prijatie podpisujú obaja zákonní zástupcovia.

Sponzorský dar

Ďakujeme p. Šalachovi za darovanie reflexných viest pre deti v materskej škole.

Čo potrebuje dieťa do materskej školy

- kópiu karty poistenca ( len novoprijaté deti),
- prezuvky, pyžamo, uterák,
- posteľnú bielizeň, vankúšik, paplón, napínaciu plachtu na postieľku,
- nepremokavú napÃínaciu plachtu na postieľku (len novoprijaté deti),
- úbor na cvičenie (tričko, krátke nohavice, ponožky) vo vrecúšku - iba predškoláci a stredné deti.

Všetky veci je potrebné označiť menom dieťaťa.