Infokútik


Infokútik je miesto na oznamy, ktoré sa týkajú aktuálneho diania v materskej škole. Tu Vás budeme informovať čo, kedy, kde sa uskutočnilo­. :)

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Oznam ministra školstva SR o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie: na stiahnutie.
Žiadosť o prijatie na stiahnutie.

31.03.2020

Pokyny riaditeľa školy pri otvorení materskej školy od 1. júna 2020

Milí rodičia,

prosíme Vás o podrobné a dôkladné prečítanie si pokynov RŠ. Ďakujeme.

Pokyny na stiahnutie

26.05.2020

Dotazník

Milí rodičia,
vzhľadom na rozhodnutie MŠ SR o znovuotvorení materských škôl Vás žiadame, aby ste sa po starostlivej a zodpovednej úvahe vyjadrili, či Vaše dieťa záväzne nastúpi do školy od 01.06.2020, aby sa materská škola a školská jedáleň pripravili organizačne, personálne a materiálne.
Prikladáme Vám dotazník, ktorý má vyplniť každý rodič a opätovne vyplnený poslať na mailovú adresu natasa.babincova@centrum.sk Ďakujeme za promptnú spoluprácu.

dotaznik na stiahnutie

22.05.2020

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zalužiciach oznamuje, že od 30.04.2020 do 31.05.2020 bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu zápis bude prebiehať v termíne od 30.04.2020 do 08.05.2020 v čase od 8.00 – 11.00 hod. osobne bez prítomnosti detí už s vyplnenou, vytlačenou a zákonným zástupcom podpísanou žiadosťou, ktorú si môžete vytlačiť cez web. sídlo MŠ. Kto nemôže urobiť zápis v tomto termíne, môže tak urobiť každý utorok a štvrtok v čase od 8.00 – 11.00 hod. do 31.05.2020.

Podmienky prijatia podľa pokynov zriaďovateľa a platnej legislatívy:
1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
2. Výnimočne možno prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku. Ak sú na to vytvorené vhodné podmienky.
3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výchovno – vzdelávací proces prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu – Zdravé a šťastné dieťa.
Materská škola sa zameriava na:
zdravý a hravý životný štýl,
environmentálnu výchovu,
fyzické a duševné zdravie dieťaťa,
informačné technológie,
rozvoj tvorivosti,
cudzí jazyk.

Podľa záujmu realizujeme krúžkovú činnosť a iné zaujímavé spoločné aktivity školy a rodičov


Poznámka: Žiadosť o prijatie podpisujú obaja zákonní zástupcovia.

riaditeľ školy
Mgr. Michal Danočko

28.04.2020

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia,
chceli by sme Vás poprosiť, aby ste si prišli do MŠ po veci/paplón, vankúš, papučky, úbor, výtv.práce.../.Každý utorok a štvrtok v čase od 8.00h-11.00h máme službu.Napíšte sms, zavolajte a my Vám veci prinesiem k hlavnému vchodu.Ďakujeme veľmi pekne.Kolektív MŠ Zalužice.

15.04.2020

Žiadosť o prij.dieťaťa

Žiadosť o prijatí nájdete na web.školskej stránke-Materská škola-INFOKÚTIK.

01.04.2020

Oznam pre rodičov

VÁŽENÍ RODIČIA !!!

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,
b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,
c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto:
1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že
1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

01.04.2020

\"SME DOMA\"

Aj tento týždeň Vám budeme na FB stránku našej materskej školy pridávať návrhy aktivít s deťmi,Potešila by nás preto spätná väzba na naše aktivity, či už vo forme fotografie alebo krátkeho komentára, v ktorom napíšete ako sa deťom na aktivite darilo/gombitova.marcela@centrum.sk/

223.03.2020

\"Som doma\"

Vážení rodičia,Od 30.03.2020 (pondelok) až do odvolania sa prerušuje vyučovanie.
Prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy-Facebooku-Materská škola Zalužice-budeme zasielať činnosti, edukačné aktivity a pracovné listy pre predškolákov.

Poprosíme rodičov, aby sa prihlásili/ požiadali o priateľstvo.

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční od 15.4.2020 - 30.4.2020. Zápis na ZŠ bude bez osobnej prítomnosti detí.

16.03.2020

Oznam

Dňom 02.03.2020 - 06.03.2020 bude prerušená prevádzka, nástup detí do zariadenia je 9.03.2020.

24.02.2020

Oznam pre rodičov

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Zalužice oznamuje, že z dôvodu vysokej chorobnosti detí - 77% na odporúčanie RÚVZ Michalovce pozastavuje prevádzku školy v časti materská škola od 25.02.2020 (utorok) do 28.02.2020 (piatok).

24.02.2020

Oznam

Dňa 3.02.2020 bude prerušená prevádzka, nástup detí do zariadenia je 4.02.2020.

27.01.2020

Oznam pre rodičov

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Zalužice oznamuje, že z dôvodu vysokej chorobnosti detí - 94% na odporúčanie RÚVZ Michalovce pozastavuje prevádzku školy v časti materská škola od 28.1.2020 (utorok) do 31.1.2020 (piatok).

27.01.2020

Karneval v materskej škole

Dňa 07.02.2020 sa v dopoludňajších hodinách uskutoční karneval.Je potrebné si zabezpečiť karnevalovú masku a výbornú náladu.

21.01.2020

Akcia Koláčik

Milí rodičia, ďakujeme Vám, že ste sa spojili a aj keď ste mali dosť svojich starostí a predvianočných príprav, ste priložili ruku k dielu. Vyzbierali sme krásnych 315,- eur. Peniaze použijeme na postavenie strechy nad detské pieskovisko a za zvyšné peniaze dokúpime deťom niečo na hranie.

29.12.2019

Čo potrebuje dieťa do materskej školy?

- prezuvky, pyžamo, uterák,
- posteľnú bielizeň, vankúšik, paplón, napínaciu plachtu na postieľku,
- nepremokavú napínaciu plachtu na postieľku (len novoprijaté deti),
- úbor na cvičenie (tričko, krátke nohavice, ponožky) vo vrecúšku - iba predškoláci a stredné deti.

Všetky veci je potrebné označiť menom dieťaťa.

23.08.2019