Šťastné a zdravé dieťa

Infokútik


Infokútik je miesto na oznamy, ktoré sa týkajú aktuálneho diania v materskej škole. Tu Vás budeme informovať čo, kedy, kde sa uskutočnilo­. :)

NOVÝ OZNAM - Fotografovanie

Milí rodičia, dňa 2. apríla 2019 o 9:30 sa budú deti fotografovať. Predškoláci sa budú fotografovať aj na tablo. Fotografovanie sa uskutoční v kostýmoch. Je potrebné, aby ste chlapcom doniesli nohavice. Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke v škôlke.


NOVÝ OZNAM - Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zalužiciach oznamuje, že od 29.04.2019 do 03.05.2019 bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020. Zápis je možné urobiť osobne v čase od 8.00 hod. do 14.30. hod. Kto nemôže urobiť zápis v tomto období, môže tak urobiť v období od 29.04. 2019 do 31.05. 2019.

Podmienky prijatia podľa pokynov zriaďovateľa a platnej legislatívy:
1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
2. Výnimočne možno prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku.
3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
4. Materská škola neposkytuje diétne stravovanie.
5. Na zápis je potrebná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenie od detského lekára ( žiadosť dostanete priamo v materskej škole).
6. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy určené riaditeľom školy nad podmienky stanovené v § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní:
 Pri zápise do materskej školy je prítomné dieťa spoločne so zákonným zástupcom.

Výchovno – vzdelávací proces prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu – Zdravé a šťastné dieťa.

Materská škola sa zameriava na:
 zdravý a hravý životný štýl,
 environmentálnu výchovu,
 fyzické a duševné zdravie dieťaťa,
 informačné technológie,
 rozvoj tvorivosti,
 cudzí jazyk.

Podľa záujmu realizujeme krúžkovú činnosť a né zaujímavé spoločné aktivity školy a rodičov

Poznámka: Žiadosť o prijatie podpisujú obaja zákonní zástupcovia.

Školský výlet

Milí rodičia, na zasadnutí rodičovského združenia sa dohodlo na dvoch alternatívach školského výletu:
- ZOO Košice,
- Lysá Hora rekreačný areál, Vyšný Kazimír.
V škôlke na nástenke označte svojím podpisom, ktorú alternatívu si vyberáte, a podľa toho sa rozhodne, kam pôjdeme na výlet.
Ďakujeme.


Koláčik 2018 - Čo sme nakúpili pre deti?

Milí rodičia, z finančného výťažku z predaja balíčkov trvanlivého pečiva sme nakúpili štyri trojkolky pre deti od 18 mesiacov do 5 rokov za 204,56 eur a 12 rámčekov Logico Primo a tri sady kariet k rámčeku(každá sada obsahuje 16 kariet) za 114,90 eur. Kúpili sme osem rámčekov, pretože päť už máme v škôlke. Takto sa viac detí naraz môže učiť hrou. Zvyšné peniaze (3,56 eur) sme dali do triedneho fondu. Vyberali sme také pomôcky, ktoré využijú všetky deti v škôlke. Veríme, že sa im budú páčiť.
Pripájame aj linky na zakúpené pomôcky.

Trojkolky
Dve trojkolky takéto: https://www.dracik.sk/trojkolka-8/
Dve trojkolky podobnej tejto (len v inej farbe): https://www.dracik.sk/chicco-trojkolka-ducati/

Logico Primo
8 ks rámčekov: https://www.logico.sk/p/137/logico-primo-1000-ramik-primo
3 sady kariet:
Environmentálna výchova: https://www.logico.sk/p/170/logico-primo-1014-environmentalna-vychova
Dopravná výchova: https://www.logico.sk/p/164/logico-primo-1011-dopravna-vychova
Všetko, čo už viem:https://www.logico.sk/p/197/logico-primo-1008-vsetkoco-mam-vediet

Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli.

Akcia Koláčik 2018

Milí rodičia,
veľmi pekne Vám ďakujeme za ochotu spojiť sa pre dobrú vec a upiecť trvanlivé pečivo, vďaka čomu zakúpime vzdelávacie pomôcky pre škôlkarov.

Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí finančne prispeli na spomínané pomôcky i tým, ktorí si zakúpili balíček trvanlivého pečiva za dobrovoľný príspevok. Získali sme 323.02 eur. Je to veľmi pekná suma.

„Najlepší spôsob ako byť šťastný, je urobiť radosť druhým.“

Spolu s Vami sa nám to podarilo. :)


Čo potrebuje dieťa do materskej školy?

- kópiu karty poistenca ( len novoprijaté deti),
- prezuvky, pyžamo, uterák,
- posteľnú bielizeň, vankúšik, paplón, napínaciu plachtu na postieľku,
- nepremokavú napínaciu plachtu na postieľku (len novoprijaté deti),
- úbor na cvičenie (tričko, krátke nohavice, ponožky) vo vrecúšku - iba predškoláci a stredné deti.

Všetky veci je potrebné označiť menom dieťaťa.