Infokútik


Infokútik je miesto na oznamy, ktoré sa týkajú aktuálneho diania v materskej škole. Tu Vás budeme informovať čo, kedy, kde sa uskutočnilo­. :)

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 1.05.2021 do 31.05.2021 MŠ. Zápis bude prebiehať s p. zástupkyňou RŠ pre MŠ v dňoch od: 03.05.2021 do 07.05.2021.

V prípade pretrvávajúcej epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením Covid-19, bude prebiehať zápis bezkontaktne.
V takomto prípade budete môcť žiadosť podať: • elektronicky na e-mailovú adresu školy skolkazaluzice@gmail.com, (oskenovaná, podpísaná a potvrdená lekárom ) ,
• písomne poštou.

Podmienky prijímania:
Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).

Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia a údaju o očkovaní nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Na predprimárne vzdelávanie: - sa prednostne budú prijímať deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné podľa spádovej oblasti – ktorú určí zriaďovateľ školy obec Zalužice.
- prijatie dieťaťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, len výnimočne podľa kapacitných možností materskej školy a ak má škola vytvorené materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, - požiadavkou je, aby malo osvojené základné hygienické návyky (bez plienky).

Ostatné podmienky prijímania detí: V prípade voľných kapacít, pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o prijatie detí, budú prednostne prijaté deti:
- ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku,
- ktoré dosiahnu 4 roky veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku
- pri osobnom zápise aj s dieťaťom ( pre lepšie spoznanie sa)

Poznámka: Žiadosť si môžete stiahnuť z webového sídla MŠ v časti Tlačivá.

27.3.2021

Múdre hranie

Milí rodičia, s potešením Vám chceme oznámiť, že naša škôlka bola úspešná v rozvojovom projekte Múdre hranie z dielne MŠVVaŠ SR a získala finančné prostriedky vo výške 500,- eur na podporu zlepšenia vybavenia škôlky v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok.

27.02.2021

NOVÝ OZNAM


1. Otvorenie materskej školy (ďalej len MŠ) v školskom roku 2020/2021 budú sprevádzať hygienické a ochranné opatrenia v súlade s nariadením MŠVVaŠ SR, ÚVZ SR, pokynmi RÚVZ a riaditeľstva školy .

2. Prevádzka MŠ v šk. roku 2020/2021 bude od 6.30 hod. do 16.30 hod.

3. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu vo vstupnom (šatňovom) priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

4. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky MŠ na obdobie šk. roku 2020/2021.

5. Príchod a odchod dieťaťa bude zabezpečený v sprievode zákonného zástupcu, alebo po dohode so zákonným zástupcom s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti /súrodenec starší ako 10 rokov/.

6. Sprevádzajúca osoba dieťaťa a dieťa prichádzajú do MŠ a odchádzajú z MŠ v rúšku. Celkový čas zdržiavania sa vo vnútorných a vonkajších priestoroch MŠ je obmedzený na minimum / maximálne 10 minút/.

7. Zákonný zástupca odovzdáva dieťa službu konajúcemu pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme na základe záveru ranného zdravotného filtra.

8. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ čestné prehlásenie a písomné vyhlásenie a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.

9. Sprevádzajúca osoba zabezpečí rezervné rúško svojho dieťaťa, ktoré bude uložené v skrinke.

10. Zákonný zástupca rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do MŠ.

11. Výmena posteľnej bielizne sa bude vykonávať 1x za 2 týždne zabalene v taške a označené menom. Používať sa budú papierové utierky.

12. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.

13. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti a bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne z MŠ.

26.08.2020

Nástup detí do škôlky

- po príchode do MŠ Vaše dieťa určite potrebuje povzbudenie, pokoj a pohodu,
- porozprávajte sa s ním v šatni, pri odovzdaní dieťaťa v šatni učiteľke sa s ním rozlúčte,
- z hygienických dôvodov nevstupujte do tried a detských umyvárni,
- ak začne plakať, dôverujte nám, dieťa utíšime a povzbudíme,
- nedávajte dieťa do škôlky choré, aby nenakazilo svojich kamarátov,
- ak bude choré alebo inak neprítomné, včas ho odhláste / do 8:00 hod./,
- ak mu dáte hračku do škôlky, nehnevajte sa, ak ju pokazí, alebo stratí,
- ak sa v škôlke ušpiní, nezabudnite, že aj vy ste boli malými deťmi!

Okrem iného bude potrebovať:
- 1x pyžamo,
- vankúšik, paplón, napínaciu plachtu /malé deti nepremokavú/ a obliečky,
- náhradné oblečenie, spodné prádlo,
- papuče /nie šľapky/,
- úbor na cvičenie /staršie deti/,
- hrebeň /dievčatá/.
A to všetko označené iniciálkami dieťaťa!!!


Označené veci je potrebné doniesť do materskej školy posledný augustový týždeň.
Ďakujeme!

26.08.2020