Infokútik


Infokútik je miesto na oznamy, ktoré sa týkajú aktuálneho diania v materskej škole. Tu Vás budeme informovať čo, kedy, kde sa uskutočnilo­. :)

Info rodičom k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie

Na stiahnutie

20.4.2023

Zápis

V zmysle legislatívy sa zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ na školský rok 2023/2024 uskutoční od 1.05.2023 do 31.05.2023.
Zápis bude prebiehať osobne u p. zástupkyne RŠ pre MŠ v dňoch od 02.05.2023 do 07.05.2023
Žiadosť môžete podať aj:
• elektronicky na e-mailovú adresu školy skolkazaluzice@gmail.com, (oskenovaná, podpísaná a potvrdená lekárom ) ,
• písomne poštou.

Podmienky prijímania:
Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).

Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia a údaju o očkovaní nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Na predprimárne vzdelávanie:
- sa prednostne budú prijímať deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné podľa spádovej oblasti – ktorú určil zriaďovateľ školy - obec Zalužice,
- deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
- prijatie dieťaťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, len výnimočne podľa kapacitných možností materskej školy a ak má škola vytvorené materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
- požiadavkou je, aby malo osvojené základné hygienické návyky (bez plienky).

Ostatné podmienky prijímania detí
V prípade voľných kapacít, pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o prijatie detí, budú prednostne prijaté deti:
- ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku,
- ktoré dosiahnu 4 roky veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku
- pri osobnom zápise aj s dieťaťom (pre lepšie spoznanie sa)

Poznámka: Žiadosť si môžete stiahnuť z webového sídla MŠ – www.skolka.zaluzka.sk - tlačivá

19.03.2023

Čo potrebuje dieťa pri nástupe do škôlky?

- po príchode do MŠ Vaše dieťa určite potrebuje povzbudenie, pokoj a pohodu,
- porozprávajte sa s ním v šatni, pri odovzdaní dieťaťa v šatni učiteľke sa s ním rozlúčte,
- z hygienických dôvodov nevstupujte do tried a detských umyvárni,
- ak začne plakať, dôverujte nám, dieťa utíšime a povzbudíme,
- nedávajte dieťa do škôlky choré, aby nenakazilo svojich kamarátov,
- ak bude choré alebo inak neprítomné, včas ho odhláste / do 8:00 hod./,
- ak mu dáte hračku do škôlky, nehnevajte sa, ak ju pokazí, alebo stratí,
- ak sa v škôlke ušpiní, nezabudnite, že aj vy ste boli malými deťmi!

Okrem iného bude potrebovať:
- 1x pyžamo,
- vankúšik, paplón, napínaciu plachtu /malé deti nepremokavú/ a obliečky,
- náhradné oblečenie, spodné prádlo,
- papuče /nie šľapky/,
- úbor na cvičenie /staršie deti/,
- hrebeň /dievčatá/.
A to všetko označené iniciálkami dieťaťa.


Označené veci a posteľné prádlo je potrebné doniesť do materskej školy v dňoch od 25. augusta 2021 do 31. augusta 2021.
Ďakujeme!

5.8.2021