Infokútik


Infokútik je miesto na oznamy, ktoré sa týkajú aktuálneho diania v materskej škole. Tu Vás budeme informovať čo, kedy, kde sa uskutočnilo­. :)

Čo potrebuje dieťa pri nástupe do škôlky?

- po príchode do MŠ Vaše dieťa určite potrebuje povzbudenie, pokoj a pohodu,
- porozprávajte sa s ním v šatni, pri odovzdaní dieťaťa v šatni učiteľke sa s ním rozlúčte,
- z hygienických dôvodov nevstupujte do tried a detských umyvárni,
- ak začne plakať, dôverujte nám, dieťa utíšime a povzbudíme,
- nedávajte dieťa do škôlky choré, aby nenakazilo svojich kamarátov,
- ak bude choré alebo inak neprítomné, včas ho odhláste / do 8:00 hod./,
- ak mu dáte hračku do škôlky, nehnevajte sa, ak ju pokazí, alebo stratí,
- ak sa v škôlke ušpiní, nezabudnite, že aj vy ste boli malými deťmi!

Okrem iného bude potrebovať:
- 1x pyžamo,
- vankúšik, paplón, napínaciu plachtu /malé deti nepremokavú/ a obliečky,
- náhradné oblečenie, spodné prádlo,
- papuče /nie šľapky/,
- úbor na cvičenie /staršie deti/,
- hrebeň /dievčatá/.
A to všetko označené iniciálkami dieťaťa.


Označené veci a posteľné prádlo je potrebné doniesť do materskej školy v dňoch od 25. augusta 2021 do 31. augusta 2021.
Ďakujeme!

5.8.2021

Pokyny pre zákonného zástupcu dieťaťa MŠ o povinnostiach pred otvorením prevádzky školy v školskom roku 2021/2022

 1. Otvorenie materskej školy (ďalej len MŠ) v školskom roku 2021/2022 budú sprevádzať hygienické a ochranné opatrenia v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR pre fungovanie škôl a školských zariadení s cieľom udržať bezpečné prostredie v školách po dobu trvania pandémie ochorenia COVID – 19.
 2. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu vo vstupnom/ šatňovom priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zabezpečte jedno rúško, ktoré bude zabalené a uložené v šatňovej skrinke.
 3. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe do MŠ "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa" . Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).
 4. V prípade, že nepredložíte toto písomné vyhlásenie, bude sa dieťa považovať za príznakové a službu konajúci pedagóg ho nepreberie.
 5. Sprevádzajúca osoba dieťaťa a dieťa prichádzajú do MŠ a odchádzajú z MŠ v rúšku. Celkový čas zdržiavania sa vo vnútorných a vonkajších priestoroch MŠ je obmedzený na minimum / maximálne 10 minút/.
 6. Zákonný zástupca odovzdáva dieťa službu konajúcemu pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 7. V prípade , že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho, ak bola dieťaťu nariadená karanténa lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.
 8. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti a bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorí ho bezodkladne vyzdvihne z MŠ.
 9. Zákonný zástupca môže dieťa ospravedlniť na 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov), ak nejde o dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca môže ospravedlniť svoje dieťa na 5 dní v mesiaci, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
 10. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca „potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre detí a dorast.
 11. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede dieťaťa , alebo ak dieťa vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára.
 12. Zákonný zástupca rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do MŠ.