Materská škola Zdravé a šťastné dieťa


Materská škola v Zalužiciach je dvojtriedna škola s dlhodobou tradíciou. História materskej školy siaha do obdobia päťdesiatych rokov až po dnešok. Od roku 2004 so vstupom do právnej subjektivity sa materská škola stala súčasťou základnej školy a oficiálny názov tohto subjektu je Základná škola s materskou školou Zalužice.

Základná i materská škola sídlia v spoločnej budove. Budova základnej školy s materskou školou je situovaná v peknom a tichom prostredí, je obkolesená upraveným trávnatým terénom. Súčasťou budovy sú aj veľké vonkajšie plochy. Deti materskej školy v tejto časti majú možnosť sa hrať na svojom ihrisku. Materská škola je umiestnená v prízemí budovy a má svoj samostatný vchod. Priestory materskej školy sú veľké a priestranné. Tvoria ich jedna trieda, samostatná spálňa, šatňa, dve chodby, zborovňa, sociálne zariadenie, sklad telovýchovného náradia, sklad učebných pomôcok, sklad čistiacich prostriedkov. Priestory sú účelovo a vkusne zariadené.
Zamestnanci školy sa aktívne podieľajú na výzdobe a estetickej úprave priestorov. Deti majú dostatok hračiek a hrového materiálu. Zariadenie spĺňa bezpečnostné a hygienické normy. Materská škola nemá vlastnú kuchyňu a jedáleň. Deti sa stravujú v jedálni základnej školy, kde majú vyhradený svoj priestor na kultúrne stolovanie. Za účelom skvalitnenia výchovy a vzdelávania využívame ďalšie priestory základnej školy, veľkú modernú telocvičňu a učebňu počítačovej techniky.
Materská škola sa zameriava na podporu fyzického a duševného zdravia dieťaťa. Chceme vytvoriť optimálny súbor podmienok a kompetencií pre detí predškolského veku, aby mali pocit, že prežili šťastné detstvo, v ktorom nechýba istota, poriadok a harmónia, ktorá im dodá silu k zodpovednosti a úspešnému zvládnutiu neskorších úloh. Súčasne je v materskej škole realizovaný projekt Adamko hravo – zdravo, Škôlka Ježka Separka, uplatňovanie prvkov dopravnej výchovy, environmentálnej výchovy, zdravého životného štýlu, krúžková činnosť.
Pedagogický prístup v edukačnom procese orientujeme na pozitívnu výchovu založenú na láske a dôvere k dieťaťu, smerujúci k človeku dobrému, aktívnemu, šťastnému a zodpovednému. Základy kľúčových kompetencií osobnosti dieťaťa rozvíjame formou rôzne obsahovo zameraných hier a aktivít s uplatnením princípu aktivity a zážitkového učenia.
Škôlkari majú možnosť navštevovať krúžok anglického jazyka (p. učiteľka M. Stripaiová) a tanečný odbor ZUŠ Sobrance, ktorá má v budove školy detašované pracovisko a vedie ho p. uč. D. Marcinčáková.

Pedagogický personál


Nataša Babincová

- zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu,
- v školstve pôsobí od roku 1984.

Marcela Gombitová

- triedna učiteľka,
- v školstve pôsobí od roku 1990.

Marcela Kozáková

- triedna učiteľka

p. Stašková

- p. učiteľka

Triedy


Trieda motýliky

- pedagógovia: zást. MŠ N. Babincová, tr. uč. M. Gombitová.


Trieda včielky

- pedagógovia: tr. uč. M. Kozáková, S. Stašková.


Kontakt


Základná škola s materskou školou
072 34 Zalužice 450

tel.: 056-6471289

e-mail: skolkazaluzice@gmail.com


Prihlásenie do administračnej časti stránky

Meno:

Heslo: